سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات راهبردهای حل معادله درجه اول

راهبرد های حل معادله درجه اول

 

1- اگر در معادله ، اعداد و جملات کسری داشته باشیم برای از بین بردن این کسر ، کل معادله را باید در مخرج مشترک کسرها (ک.م.م) ضرب می کنیم.

 

2- اگر در معادله ضرب یا تقسیم یا توان داشته باشیم ، قبل از حل معادله ابتدا تکلیف این اعمال را مشخص می کنیم.

 

3- جملات مجهول معادله را در یک سمت و جملات معلوم را در سمت دیگر تساوی قرار می دهیم.

توجه داشته باشید که در هنگام انتقال جمله ای از یک طرف به طرف دیگر علامت آن قرینه  می شود.

 

4- در مرحله آخر ، جواب را از «تقسیم عدد معلوم بر ضریب مجهول» به دست می آوریم.

 

مطالب زیر در رابطه با راهبردهای حل معادله درجه اول هستند