سوال معادله درجه اول با جواب
آموزش حل معادله درجه اول کسری و خطی
توصیه‌هایی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان
روش های حل معادله درجه یک
آموزش معادله درجه اول
مقالات فرم کلی معادله درجه اول

فرم کلی معادله درجه اول: فرم یک معادله خط (درجه اول) به صورت y=ax+b می باشد که a را شیب خط و b را عرض از مبدا می گوییم. (b: محل برخورد خط با محور y هاست).

 

شیب خط معادله درجه اول (a) به معنی سرازیری است و در ریاضیات هر چه زاویه ای که خط با محور افقی می سازد ، بیشتر باشد ، شیب خط بیشتر است و بر عکس یعنی هر چه زاویه ای که خط با محور افقی می سازد کمتر باشد ، شیب خط نیز کمتر است.

 

عرض از مبدا معادله درجه اول (b) فاصله ای که خط از مبدأ گرفته و محور عرض ها را قطع می کند را عرض از مبدأ خط می گویند. به طور کلی می توان گفت عدد b در معادله ی y=ax+b را عرض از مبدأ این خط می نامیم .اگر خط از مبدأ مختصات بگذرد عرض از مبدأ آن صفر می شود و معادله ی خط به صورت y=ax  در می آید.

 

مطالب زیر مرتبط با فرم کلی معادله درجه اول هستند